L’epilèpsia engloba un grup de malalties que afecten l’1% de la població sent més freqüent en nens i en ancians. La majoria de persones amb epilèpsia es controlaran (deixaran de tenir crisis epilèptiques) amb fàrmacs antiepilèptics (FAEs), però entre un 20-30% de persones amb epilèpsia, per diversos mecanismes presentaran o desenvoluparan una epilèpsia farmacoresistent.

En pacients amb epilèpsia farmacoresistent existeixen altres alternatives terapèutiques com la cirurgia resectiva, pal·liativa o la neuromodulació. Per aquest grup de pacients el Cenobamat (Xcopri®) del laboratori Arvelle pot ser una opció real per a controlar les crisis en cas de tenir una epilèpsia focal farmacoresistent.

Cenobamat (Xcopri®) està indicat per a epilèpsies focals com a teràpia afegida en pacients no controlats prèviament amb un o més FAES. Actualment està aprovat als Estats Units per part de la FDA (Agencia Americana del Medicament i productes sanitaris) i pendent d´aprovació a Europa.

El seu principal mecanisme d’acció es bloquejar els canals neuronals de sodi depenents de voltatge. Aquest no és un mecanisme nou doncs molts altres FAEs són bloquejants dels canals de sodi. El que si sembla esperançador és la seva eficàcia.  Els estudis fase III realitzats  en pacients tant Europeus com Americans entre els que s’han inclòs pacients espanyols han mostrat altes taxes d’eficàcia: en pacients que varen prendre la dosis màxima estudiada d’aquest fàrmac (400mgr) taxa de llibertat de crisis de fins al 21% i una reducció de la freqüència de crisis superior al 75% en el 46% dels pacients inclosos.

Respecte a la tolerabilitat o els efectes adversos que s’han observat en els estudis pivotals (els estudis que permeten la comercialització), els més habituals son relacionats amb toxicitat sobre sistema nerviós central (mareig, cansament, somnolència) especialment a dosis altes del fàrmac i a l’inici. En els primers estudis es varen veure reaccions al·lèrgiques cosa que ha fet canviar l’escalada terapèutica per a evitar-les. Aquest tractament s’haurà d’iniciar i escalar lentament arribant a dosis plenes després de dos mesos.

Referències:

  1. Krauss, G. L. et al. Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, dose-response trial. Lancet Neurol 2019;19:38–48.
  2. French J. Cenobamate for focal seizures- a game changer?. Nature Reviews 2020:16; 133-134.

Escrit per: DRA. MERCÈ FALIP

Si jo puc, tu també #epilep